بازاریابی‭ ‬و‭ ‬تبلیغات

بازاریابی‭ ‬و‭ ‬تبلیغات

طراحی‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬کمپین‭ ‬همایش‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گرفتن‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭  ‬اسپانسر‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬همایش‭ ‬و‭ ‬سمینارها