برپایی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬جانبی در همایش

برپایی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬جانبی

‭ ‬مانند‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬بندی‭ ‬پلان‭ ‬سالن‭ ‬همایش‭ ‬ها ، مدیریت‭ ‬نمایشگاه و غیره