خدمات‭ ‬مالی

خدمات‭ ‬مالی

ارایه خدمات مالی شامل : دریافت‭ ‬وجه‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬کنندگان،‭ ‬اسپانسرها‭ ‬و‭ ‬غرفه‭ ‬داران‭ ‬نمایشگاه‭‬،‭ ‬پرداخت‭ ‬صورت‭ ‬حسابها‭ ‬در‭ ‬اسرع‭ ‬وقت مواردی می باشد که درواحد مالی مجموعه هماهنگ خواهد شد.