باز آفرینی و خلق برند

بازآقرینی برند

  • می خواهم برند خود را جایگاه یابی مجدد و نو کنم!
  • کسب و کارمان از کار اولیه ای که شرکتمان می کرده ، تفاوت کرده است!
  • لازم است خیلی روشن تر خودمان را معرفی کنیم!
  • هیچکس مارا نمی شناسد!
  • می خواهم ملی و جهانی شویم!
  • می خواهیم بازار جدید و سودآورتری را بگیریم!

با رشد سازمان ها، هدف هایشان نیز روشن تر می گردد، جایگاه یابی شان اصلاح می شود و ممکن است با بازشدن بازارهای جدید وضعیت کسب وکار و درآمد تغییر کند. سه پرسش مهم در برابر این موضوع موجود است : 

  • وظیفه ی کسب و کار در برابر تغییر چیست؟
  • برای حفظ ارزش ویژه ی برند چه عناصری را باید حفظ کرد ؟
  • تغییر باید انقلابی باشد یا تکاملی ؟

خلق برند

برند عبارت است از روح منحصر به فرد، اصیل و قابل بیانی که بتواند در مخاطب شور و اشتیاق به وجود آورد.

روهیت بارگاوا

شرکت ها در جستجوی روش هایی هستند تا به طور عاطفی با مشتریان ارتباط برقرار نمایند، بی همتایی و غیر قابل جانشین گردند و روابط دائمی ایجاد نمایند. برند قوی حتی در بازار شلوغ هم خودش را نشان می دهد.