دبیرخانه‭ ‬دیجیتال

دبیرخانه‭ ‬دیجیتال

فرآیندها‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬دبیرخانه‭ ‬همایش‭ ‬همواره‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬زمان،‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی،‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬منابع‭ ‬کمیته‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬می‭ ‬دهد‭.‬