راه اندازی، توسعه و بهبود کسب و کار

کسب و کار

چگونه یک نقشه کسب و کار را تدوین کنیم ؟
ازکجا متوجه بشویم که کسب وکار ما  نیازمند توسعه می باشد ؟
آیا استانداردهای اولیه را برای شروع کسب و کارمان مد نظر قرار داده ایم ؟
تغییر را باید از کجا شروع کنیم ؟
با چه استراتژی وارد بازار شویم ؟
چگونه منابع یا فرهنگ سازمانی را مدیریت می کنیم؟
در کسب و کارمان چگونه مشتریان ثابت ایجاد کنیم؟