فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

رشد تبلیغات به شیوه ای نوین در فضای مجازی ما را مجاب کرد تا همسو با برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی در فضای فیزیکی در فضای مجازی هم فعالیت کرده تا بتوانیم تمامی کانال های انتقال پیام را که توسط مشتریان بالقوه دیده میشود را پوشش دهیم.همچنین تمامی ابزارهای نوین را بکار گیریم تا با توجه به ویژگیهای شخصیتی متفاوت مخاطبین صدای خود را به گوش آنها برسانیم.

برخی از خدمات این واحد :