همایش

همایش

همایش

همایش

در شرایطی خاص به منظور تبلیغاتی موثر تر و یا آشنایی با افراد به خصوصی که از طریق سایر روشهای تبلیغات و بازاریابی دستیابی به انها غیر ممکن است میتوانیم از طریق برگزاری همایش تخصصی در فواصل زمانی معین و مناسب به اهداف بازاریابی و تبلیغاتی خود دست یابیم .مشورت کردن در مورد موضوع همایش ، محتوا ی همایش، زمان همایش ، مکان همایش و سایر موارد پر اهمیت میتواند شما را دراین مسیر یاری نماید .شرکت نقطه عطف در خصوص برگزاری همایشهای تخصصی و جزئیات آنها از ایده تا اجرا آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد.

برخی از خدمات این واحد :