پخش مویرگی

انتخاب در مورد نحوه ی توزیع در جهت افزایش فروش یا حتی ورود به بازار بسیار مهم و موضوعی حیاتی است. مبحث توزیع، به فرآیند انتقال کالا، از تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی می پردازد.  اینکه یک کالا چگونه معرفی گردد، چه زمانی و مکانی توزیع گردد، همواره از چالش های مدیران فروش، بازاریابی و تولیدکنندگان به شمار می آید. تولیدکننده با انتخاب کانال توزیع، سعی به پیشبرد فروش دارد تا به کمک آن، وظیفه ی انتقال کالا به مصرف کننده را به انجام رساند. انتخاب کانال توزیع تصمیمی استراتژیک است.