هماهنگی‭ ‬میهمانان‭ ‬ویژه

هماهنگی‭ ‬میهمانان‭ ‬ویژه

شناسایی اساتید، صاحب نظران ، صاحب مقامان، دولتمردان و دعوت ازآنان جهت حضور در همایش های تخصصی و ایجاد فضایی برای ارایه سخنرانی یا برقراری ارتباطات بین افراد vip