با مشاورین ما تماس بگیرید 02188210982

عنوان محصول : کتاب آبجی جمیله

photo

رمـان «آبجـی جمیله» به قلم استاد علی اکبر رفوگران، قصـۀ واقعـی زندگـی دردآلود یـک زن رنج کشـیده اسـت کـه بـرده و کنیـز خانـواده ای متمکـن در تهـران صد سـال پیـش بـود. از ایـن منظـر رمـان «آبجـی جمیلـه» بـه سـبک واقعگـرا- رئالیسـت، ریشـه در خاطـرات حقیقـی نویسـنده دارد ا ّمـا رمـان تاریخـی نیسـت بلکه بیشـتر رمـان اجتماعی اسـت که زندگی زن سـتم کشـیده یی را برابـر بازگفتهـای او بـه تصویـر میکشـد و از ایـن جهـت، جنبـۀ اجتماعـی ایـن رمـان برجنبـۀ تاریخـی اش غلبه پیـدا می کنـد و آن را باید از اشـباه و نظایـر رمانهـای اجتماعـی فارسـی (ماننـد «تهـران مخوف» از مشـفق کاظمـی، «زیبـا» از محمـد حجـازی، «روزگار سـیاه» از عبـاس خلیلـی و «فتنـه» از علـی دشـتی دانسـت کـه عمومـاً وضع نابسـامان زندگـی زنـان در ایـران را به تصویـر می کشـیدند. در رمان حاضر بردگـی زن (و مـرد!) در ایـران (و کشـورهای همجـوار!) مطـرح اسـت.

قیمت کتاب : 20 هزار تومان

سفارش شما با موفقیت ثبت شد
loading در حال انتقال به درگاه بانکی