کارت خرید

100,000 تومان
سالانه
بسته شماره یک
Host
100mb
Bandwidth
1G
database
2
email
10
subdomain
3
ftp
5
125,000 تومان
سالانه
بسته شماره دو
Host
200mb
Bandwidth
2G
database
5
email
20
subdomain
5
ftp
10
150,000 تومان
سالانه
بسته شماره سه
Host
500mb
Bandwidth
5G
database
8
email
30
subdomain
10
ftp
20
200,000 تومان
سالانه
بسته شماره چهار
Host
1G
Bandwidth
10G
database
10
email
40
subdomain
15
ftp
30
250,000 تومان
سالانه
بسته شماره پنج
Host
2G
Bandwidth
20G
database
15
email
50
subdomain
20
ftp
40
3,500,000 تومان
سالانه
بسته شماره شش
Host
5G
Bandwidth
50G
database
20
email
60
subdomain
30
ftp
50