استفاده از المانها و طرح های کارتونی در طراحی این تراکت خود به نوعی ایجاد تمایز میکند اما مهمتر آنکه  طراحی این تراکت بر اساس طراحی  داخلی فضای رستوران انجام گرفته است که نسبت به تراکت قبلی این رستوران منجر به رشد فروش گردیده است.