تراکت ام.راد بیوتی

تراکت سالن زیبایی ام راد در فاز اول با حفظ هویت بصری تنها به منظور معرفی این سالن در محیطفیزیکی اطراف سالن توسط طراحان گرافیک ، نظارت و تحقیقات بازار کارشناسان بازاریابی انجام شده است.