تراکت ایلیا فراز آسمان

طراحی تراکت شرکت ایلیا فراز آسمان با هدف جذب مشتریان محیطی در مناطق مورد هدف توسط طراحان گرافیک اجرایی گردیده است.