تراکت بارچلی

طراحی تراکت رستوران بارچلی با هدف تغییر در فروش با بکارگیری مزیت های رقابتی این مجموعه از جمله موقعیت قرارگیری آن در میدان تجریش و کیفیت غذایی آن با حضورمدیریتی با تخصص پزشکی توسط تیم طراحان گرافیک و با کمک مشاوران بازاریابی انجام گرفت و منجر به افزایش فروش شد.