تمرکز در طراحی تراکت کیترینگ بی بی بر اساس نام آن صورت گرفته که خود گویای تمایزات بسیار در حوزه غذایی است و یاد آور حسی از یک غذای اصیل میباشد.