تراکت مهر گستران

طراحی تراکت  شرکت مهر گستران با هدف نشان دادن تمایزات موجود این موسسه به منظور انتخاب انها توسط مشتریان انجام گردیده است.که اجرای این تراکت توسط کارشناسان بازاریابی با همکاری طراحان گرافیک صورت گرفته است تا بیشترین بازخورد را برای آنها به ارمغان آورد.