تراکت نگارخاتون

تصویر سازی در جهت نشان دادن سلامت و تازه بودن مواد غذایی استفاده شده در غذاهای  رستوران نگار خاتون یکی از نکات مهمی است که در طراحی تراکت توسط کارشناسان طراحی انجام گرفته است و طراحی این تراکت را متمایز نموده است لازم به ذکر است چگونگی این طراحی تحت نظارت کارشناسان بازاریابی و مدیر هنری مجموعه نقطه عطف صورت گرفته است.