مشاور مزون مانلی پرنس

پس از آنالیز وضعیت موجود این مزون و انجام امور اصلاحی در ساختار سیستم ، اقدام به ایجاد و خلق هویت بصری  متمایز و برنامه ریزی بازاریابی و تبلیغاتی در فضای فیزیکی و مجازی شد  سپس به بررسی و تعیین استراتژی و تعیین و بخش بندی بازار هدف ،بررسی منابع انسانی و منابع مالی ،امکانات و شرایط فیزیکی ،آموزش اصول و فنون ابتدایی مذاکره به منظور فروش،بررسی چها ر پی و پیشنهاداتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات و در نهایت بررسی دانش و فناوری روز پرداخته شد.

مشاوره کسب و کار ، کانون آگهی و تبلیغات نقطه عطف مشاور شما در کسب و کار .

 

دیدگاهی پذیرفته نیست