طراحی تراکت شرکت SBI-VIP

طراحی تراکت این شرکت فقط به منظور انتقال اطلاعات به مخاطبین مورد نظر با مشاوره کارشناسان بازاریابی ،نظارت کارفرما و تیم گرافیگ نقطه عطف اجرایی گردیده است.