با مشاورین ما تماس بگیرید 88211297

طراحی تراکت شرکت شارمان ایستا

طراحی این تراکت با هدف ایجاد انگیزش در مخاطبان جهت بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی با مشاوره کارشناسان بازاریابی و نظارت کارفرما توسط تیم هنری نقطه عطف اجرایی گردیده است.