طراحی تراکت شرکت مهر گستران

طراحی تراکت این شرکت با توجه به ویژگیهای بازار مورد انتخاب برای توزیع و متناسب با اهداف کارفرما تسط تیم بازاریابی و گرافیک نقطه عطف اجرایی گردیده است.