طراحی تراکت فروشگاه سوفیا

این تراکت با حفظ هویت های بصری موجود متعلق به برند به منظور اطلاع رسانی از فروش ویژه این فروشگاه توسط تیم هنری نقطه عطف اجرایی گردیده است.