طراحی لباس کار فست فود پونه

این طرح همسو با سایر هویت های بصری این مجموعه جهت تاثیر بیشتر طرح برند طراحی گردیده است.