طراحی لباس کار کانگرو

طراحی لباس گروه وارداتی کانگرو با هدف ایجاد هویت بصری جهت ماندگاری بیشتر برند در ذهن مخاطبان.