مشاور آموزشگاه جلوه زیبایی

پس از بررسی بخشهای مختلف این اموزشگاه و انالیز پرسنل اجرایی و اقدامات مشاوره ای توسط مشاورین نقطه عطف در تمامی بخشها ی آموزشی و خدماتی از جمله دکوراسیون،پرسنل،محصولات،قیمتها و.....اقدام به انتخاب شعار همسو با محصولاتی متمایز و در نهایت تدوین برنامه بازاریابی در راستای پیشبرد فروش شد همچنین همزمان نسبت به بالا رفتن سطح کیفی خدمات و رضایت مشتریان نیز اقداماتی صورت پذیرفت. سپس به بررسی و تعیین استراتژی و تعیین و بخش بندی بازار هدف ،بررسی منابع انسانی و منابع مالی ،امکانات و شرایط فیزیکی ،آموزش اصول و فنون ابتدایی مذاکره به منظور فروش،بررسی چها ر پی و پیشنهاداتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات و در نهایت بررسی دانش و فناوری روز پرداخته شد.

دیدگاهی پذیرفته نیست