مشاور دفتر مهاجرتی آتیسا

پس از کارشناسی فضای دفتر و پرسنل حاضرو سپس تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در مقایسه با رقبا اقدام به ایجاد اصلاحات در محیط داخلی و انجام اقدامات لازم برای دارا بودن کسب و کار ی استاندارد شد و در نهایت برنامه بازاریابی و تبلیغاتی به منظور فروش و تعیین قوانین برای پیمودن مسیر برندینگ صورت پذیرفت. سپس به بررسی و تعیین استراتژی و تعیین و بخش بندی بازار هدف ،بررسی منابع انسانی و منابع مالی ،امکانات و شرایط فیزیکی ،آموزش اصول و فنون ابتدایی مذاکره به منظور فروش،بررسی چها ر پی و پیشنهاداتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات و در نهایت بررسی دانش و فناوری روز پرداخته شد.

دیدگاهی پذیرفته نیست