مشاور سالن زیبایی راد بیوتی

مشاوره قبل از راه اندازی سالن زیبایی آغاز و پس از بررسی دقیق رقبا در فضای فیزیکی و مجازی و بررسی محیط جغرافیایی سالن اقدام به  ایجاد تمایز در طراحی هویت بصری ،محصولات قابل ارائه،انتخاب و استخدام و پوشش پرسنل و همچنین انتخاب راهکارهای تبلیغاتی با استفاده از ابزارهای ترکیبی پر مخاطب اما کم هزینه شد. سپس به بررسی و تعیین استراتژی و تعیین و بخش بندی بازار هدف ،بررسی منابع انسانی و منابع مالی ،امکانات و شرایط فیزیکی ،آموزش اصول و فنون ابتدایی مذاکره به منظور فروش،بررسی چها ر پی و پیشنهاداتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات و در نهایت بررسی دانش و فناوری روز پرداخته شد.

مشاوره کسب و کار ، کانون آگهی و تبلیغات نقطه عطف مشاور شما در کسب و کار .

دیدگاهی پذیرفته نیست