مشاور فست فود برگر چی

انتخاب نام،ایجاد کاراکتر و تعریف چهار پی ، برنامه ریزی بازاریابی و تبلیغاتی به منظور ایجاد تمایز ، چگونگی معرفی محصول به مخاطبین و همچنین مشاوره قانونی ثبت برند و انتخاب ابزارهای مناسب جهت انتقال پیام تبلیغاتی و بررسی چگونگی حضور در فضای مجازی توسط تیم مشاورین نقطه عطف صورت پذیرفت. سپس به بررسی و تعیین استراتژی و تعیین و بخش بندی بازار هدف ،بررسی منابع انسانی و منابع مالی ،امکانات و شرایط فیزیکی ،آموزش اصول و فنون مشتری مداری به منظور فروش ،بررسی چها ر پی و پیشنهاداتی در حوزه بازاریابی و تبلیغات و در نهایت بررسی دانش و فناوری روز پرداخته شد.

دیدگاهی پذیرفته نیست