طراحی وب سایت انجمن گودبرداری

فعالیت های انجمن مشتمل بر فعالیت های صنفی،علمی وپژوهشی در قالب دوره های بازآموزی مهندسان و فعالان حرفه،برگزاری همایش ها،نشست ها ونمایشگاه های تخصصی در داخل و خارج از کشور،چاپ نشریه و بولتن تخصصی،آسیب شناسی و رفع موانع شغلی مهندسان و ایجاد اشتغال متناسب تخصص وشأن مهندسین با همکاری وزارت راه و شهرسازی،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و در صورت لزوم همکاری با سایر سازمان ها و مراجع ذیربط میباشد.