طراحی وب سایت پردیس مهندس

هدف از راه اندازی این وب سایت، درج و بازنشر اخبار در حوزه صنعت ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد