تمام مطالب مربوط به: مشاوره کسب و کار

مشاور مزون مانلی پرنس

پس از آنالیز وضعیت موجود این مزون و انجام امور اصلاحی در ساختار سیستم ، اقدام به ایجاد و خلق هویت بصری  متمایز و برنامه ریزی بازاریابی و تبلیغاتی در فضای فیزیکی و مجازی شد  سپس به بررسی و تعیین استراتژی و تعیین و بخش بندی بازار هدف ،بررسی منابع انسانی و منابع مالی ،امکانات و شرایط…
بیشتر بخوانیم