تمام مطالب مربوط به : تراکت

طراحی تراکت شرکت شارمان ایستا

طراحی این تراکت با هدف ایجاد انگیزش در مخاطبان جهت بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی با مشاوره کارشناسان بازاریابی و نظارت کارفرما توسط تیم هنری نقطه عطف اجرایی گردیده است.
بیشتر بخوانیم

طراحی تراکت شرکت SBI-VIP

طراحی تراکت این شرکت فقط به منظور انتقال اطلاعات به مخاطبین مورد نظر با مشاوره کارشناسان بازاریابی ،نظارت کارفرما و تیم گرافیگ نقطه عطف اجرایی گردیده است.
بیشتر بخوانیم